Iluminace BAROKO (upoutávka)

Vstupte s námi v pěti večerech do světa hudby, barev, tvarů, umění, které je životem a života s uměním.

Splynutí umění – Iluminace jako duchovní osvícení.
Inspirací jsou elementy: umění – refektář – klavír.

Nehmotná entita zrcadlící se ve světě ticha – v nyní ztichlém prostoru refektáře. Ve světě, kde není živá hudba, tedy taková, kterou vnímáme v tomto místě nebo kdekoliv jinde vlastní duší a srdcem … umění, které prožíváme.

neděle 14. 3. 2021 od 19 hodin BAROKO

neděle 8. listopadu 1620

Památné střetnutí na Bílé hoře znamená symbolický předěl, jež na dlouhou dobu určilo cestu, kterou se ubíraly české a moravské dějiny. Jeho chápání proto není a nemůže být jednotné. Tradiční český národní výklad v ní vidí dvéře všech našich běd, jež s sebou přinesly konec náboženské svobody, utužení cizí habsburské nadvlády a i počátek národnostního útlaku. Alternativní hlasy zdůrazňují ukončení ohavné rebelie vítězstvím řádně zvoleného panovníka, po němž následovalo politické sjednocení katolické habsburské střední Evropy a v jeho důsledku urychlení pronikání nového kulturního barokního proudu, jenž do zaalpských oblastí proudil z katolické Itálie. Osudový význam bělohorské bitvy si uvědomovali již její současníci a tato její symbolika přetrvává až do dnešních dnů.

Čtyřsetleté výročí této události chtěly formou hudebně literárního pásma připomenout komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu a komorní orchestr Consortium musicum. Dobové verše a texty, jež tento střet a s ním související proměnu dějinného osudu našeho národa popisují, měly být doplněny novodobou ohlasovou poezií, mluvené slovo měla střídat středoevropská katolická duchovní hudba z pobělohorského období ve sborovém podání.

Vystoupení byla plánována na počátek listopadu ve výroční dny bělohorské bitvy. Podivný rok 2020 přinášející nám všem zkušenost ne nepodobnou té barokní však tento záměr překvapivě pozměnil. Díky aktuálním okolnostem musíme rezignovat na účast sboru a hudební podobu tohoto pásma je nutno zredukovat na co nejkomornější obsazení. Načasování vystoupení bylo nutné posunout z dušičkového oktávu počátku listopadu do adventního času. Změn doznal také formát veřejného vystoupení.

Přes všechny tyto posuny však zůstává základní myšlenka projektu zachována. Společně se starými a novými verši zazní barokní hudba, jejímž prostřednictvím můžeme vzdát hold všem, jimž události spojené s rokem 1620 jakýmkoliv způsobem zasáhly do života. Dvě vystoupení realizovaná na významných barokních místech našeho regionu – v refektáři klatovské jezuitské koleje a v sále nebílovského zámku – budou online přenášena do Vašich domovů.

Nečekaný termínový posun však odhaluje nečekané souvislosti. Stejně jako současná debata nad již uplynulým bělohorským výročím volá ke konečnému smíření a nezaujatému vnímání této události, nadcházející adventní čas propůjčuje našemu hudebně-literárnímu setkání novou symboliku. Daleko více nás vyzývá k větší otevřenosti, citlivosti a vstřícnosti vůči nejednoduchým stránkám našich dějin a do značné míry i vůči sobě samým.

Na konec přijde začátek

28. srpna 2020 od 19 hodin

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum

Koncert je poděkováním našim partnerům, příznivcům a podporovatelům.


Vážení přátelé, letošní jaro nám bohužel neumožnilo pokračovat v našich kulturních a hudebních aktivitách a podílet se na bohatém kulturním životě česko-bavorského příhraničního regionu takovou měrou, jak bychom chtěli a jak si tento region zaslouží.

Rádi bychom Vás proto pozvali na koncert, který uspořádáme právě pro všechny naše dosavadní příznivce v českém i bavorském regionu. Budeme velmi poctěni, když přijmete naše pozvání a my se s Vámi budeme moci setkat dne 28. srpna v 19 hodin v refektáři jezuitské koleje v Klatovech.

Sehlingovská slavnost v Toužimi…

…v Toužimi si připomněli zapomenutého rodáka.

V tomto roce uplynulo 310 let od narození Josefa Antonína Sehlinga, toužimského rodáka a významného barokního skladatele a hudebníka, který v minulých letech upadl v zapomnění. Teprve v nedávných letech bylo jeho jedinečné dílo znovu objeveno a interpretováno, zejména díky badatelské práci dr. Milady Jonášové a hudebních nadšenců. Sehlingovo dílo, převážně duchovní hudba, je pozoruhodné zejména tím, že ve své době využíval módní italskou operní hudbu v hudbě duchovní. Za svůj krátký život, zemřel v Praze v roce 1756 (ve věku pouhých 46 let), však napsal i několik oper a sám byl skvělým hudebníkem a působil také jako kapelník na kůrech nejvýznamnějších pražských kostelů.

K Sehlingovu výročí nastudoval klatovský smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňeský komorní orchestr Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera dvě dosud neuvedené skladby, Missa B.V. Conceptionis seu integra a Regina coeli lætare in D. Ty zazněly v neděli 28. června v toužimském kostele Narození Panny Marie (římskokatolický farní kostel v historickém jádru města Toužimi, od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka), kde byl Josef Antonín Sehling před 310 lety pokřtěn a kde také v mládí získal hudební vzdělání.

Aby byla zachována co největší autentičnost díla, bylo provedení mše spojeno s bohoslužbou, kterou celebroval tepelský premonstrát P. Reginald Pavel Větrovec, OPraem. Bohoslužba možná mnoho Toužimských odradila od návštěvy kostela. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval, neboť to nebyl jen duchovní, ale i úžasný a v našem regionu vzácný kulturní zážitek. Sehling si takovou oslavu jistě zasloužil a ta mohla být realizována i díky nadšení organizátorů ze spolku Pod střechou, hudebníků i díky finanční podpoře města Karlovarského kraje a města Toužimi.

J. Schierl,
Toužim – ze spolku Pod střechou

Ještě dodatek z Infocentra v Teplé

…zážitek to byl opravdu mimořádný a výjimečný. Proto si dovolíme přislíbit příznivcům hudby z Teplé a okolí, pozvání sboru i komorního orchestru z Klatov, k nám do Teplé, v příštím roce.

Naše barokní kaple Nejsvětější trojice bude důstojnou kulisou krásné hudbě a andělským hlasům.

Karla Kunešová,
Infocentrum Teplá